DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – część I

Temat dotacji elektryzuje mnóstwo osób. Zbieramy więc w jednym miejscu dostępną wiedzę.

O dotację możemy się starać z kilku źródeł. Postaramy się opisać te najpopularniejsze. Dziś zacznijmy od urzędu pracy.

CZĘŚĆ 1 – URZĄD PRACY

Pierwszym miejscem, do którego udajemy się myśląc o dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej jest URZĄD PRACY.

„Czym jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, warto dowiedzieć się najpierw czym w ogóle są dotacje.

Dotacje to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana określonym podmiotom, najczęściej na realizację konkretnego wyznaczonego zadania. Ubiegający się o otrzymanie dotacji musi spełniać określone warunki, które decydują o tym, czy dane środki finansowe mogą zostać przyznane.
Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są szczególną formą wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu. Jednakże, aby takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas.”

https://6krokow.pl/dotacje-z-urzedu-pracy-na-zalozenie-firmy-i-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/


Warto pamiętać również, że wysokość dotacji nie jest stała, zmienia się ona co roku. Wysokość dotacji zależna jest od możliwości finansowych danego Urzędu Pracy. W praktyce jest to zazwyczaj maksymalnie 6 -krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Przykładowo, w roku 2019, Urząd Pracy m. st. Warszawy przyzna bezrobotnemu starającemu się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalną kwotę w wysokości 27.481,20 zł

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ STARAJĄC SIĘ O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY

„1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

2. Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.

3. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).

4. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.

5. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

6. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

7. Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotacje, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów – może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego urzędu.

UWAGA!
Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się z udostępnionymi dokumentami właściwego urzędu. „

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Urząd Pracy może ustalić 3 profile pomocy. Z perspektywy osoby ubiegającej się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, najbardziej pożądanym będzie profil II, który oznacza, że osoba bezrobotna będzie objęta pomocą między innymi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pożyczek i dofinansowań.

Przedstawione wymogi formalne są wymogami ogólnymi i w zależności od konkretnego Urzędu Pracy mogą się różnić, dlatego warto zapoznać się również z zasadami przyznawania dotacji w swoim Urzędzie.

Pamiętaj, że działalność gospodarczą zakładamy dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy. Nie jest możliwe otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na już istniejącą firmę. Zarejestrowanie firmy oznacza utratę statusu bezrobotnego, a bezzwrotne dofinansowanie na otwarcie firmy przyznawane jest właśnie osobom bezrobotnym. „

https://6krokow.pl/dotacje-z-urzedu-pracy-na-zalozenie-firmy-i-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

PROCEDURA OTRZYMANIA DOTACJI

BIZNESPLAN

„Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotację z PUP. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Zwykle urzędy mają dostępne formularze do pobrania na swojej stronie internetowej. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firmy – zwłaszcza na początku przydaje się poukładany plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić. „

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

DOTACJA A DOKUMENTY

„Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotację oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.”

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

WKŁAD WŁASNY A DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Kiedy staramy się o przyznanie dotacji na własną działalność gospodarczą wkład własny nie jest wymagany, ale jego posiadanie może okazać się dodatkowym atutem. Dla urzędu, dysponowanie nawet niewielkim własnym funduszem na rozpoczęcie działalności, może oznaczać większe zaangażowanie w tworzenie własnej firmy. Trzeba zwrócić uwagę, że wkładem własnym są nie tylko pieniądze. Mogą to być również rzeczy, takie jak komputer, drukarka czy samochód.

DOTACJA Z PUP, A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZESZŁOŚCI

Prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza w tym, aby przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. Istotne jest to, żeby poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację.Dobrze udokumentowane doświadczenie może nawet zwiększyć szansę na dotację.

ELEMENTY WNIOSKU O DOTACJĘ ORAZ ZAŁĄCZNIKI

„Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu, który należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie. Jak dokładnie wyglądać będzie taki formularz i na ile on będzie rozbudowany zależy od konkretnego Urzędu Pracy.

We wniosku na dofinansowanie działalności gospodarczej dla nowych firm będziesz zobowiązany podać następujące informacje:

Informacje o wnioskodawcy – w tej części wskazujemy swoje dane: imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego, e-mail, numer telefonu, wykształcenie i kwalifikacje. Mogą się również pojawić pytania odnośnie ostatniego zatrudnienia, czy mamy zobowiązania finansowe, czy prowadziliśmy wcześniej własną działalność gospodarczą, czy korzystamy z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz czy mamy własne środki na uruchomienie działalności gospodarczej.

Forma zabezpieczenia zwrotu środków – należy wskazać formę zabezpieczenia, w razie gdybyś musiał zwrócić dotację na otwarcie firmy.

Opis działalności gospodarczej nie zawsze znajdzie się w formularzu wniosku. Może to być alternatywa dla biznesplanu w sytuacji, gdy urząd nie wymaga go w załączniku. Często jednak jest częścią wniosku.

Opis działalności gospodarczej – tutaj zawierają się elementy, które składają się również na tradycyjny biznesplan. W tej części opisujemy planowaną działalność, najczęściej odpowiadając na szczegółowe pytania wskazane we wniosku. Zamieszczamy tutaj takie informacje jak cel i opis działalności gospodarczej, opis klientów, którzy będą korzystali z naszych usług, lokalizację planowanej działalności, planowany sposób zarządzania przedsiębiorstwem, działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne, analizę swoich mocnych i słabych stron, planowane wpływy i wydatki, szczegółowe wydatki w ramach dofinansowania.

Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o wybranej formie zabezpieczenia oraz szereg innych pouczeń wynikających z ustaw – należy je podpisać w odpowiednim miejscu.

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku, tak samo jak sam wniosek możesz uzyskać z Urzędu Pracy lub z jego strony internetowej. Najczęściej też są to formularze do wypełnienia, ale czasami może się zdarzyć, że urząd będzie chciał dołączenia do wniosku Twojego CV, które będziesz musiał stworzyć samodzielnie, albo dołączenia dokumentów poświadczających Twoje referencje, szkolenia, ukończoną edukację lub kursy.”

https://6krokow.pl/dotacje-z-urzedu-pracy-na-zalozenie-firmy-i-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

ROZPATRZENIE WNIOSKU – PROCEDURY

Po złożeniu wniosku o dotację, na decyzję możemy czekać do 30 dni. Wszystko zależy od danego urzędu. wnioski są rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do urzędu. Warto więc składać wnioski jak najwcześniej. W trakcie rozpatrywania wniosku możemy zostać wezwani przez urząd pracy na rozmowę dotyczącą naszego wniosku.

KRYTERIA ROZPOZNAWANIA WNIOSKÓW

Urząd Pracy rozpatrując Twój wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku i w oparciu o te kryteria przyznaje punkty. Pozytywnie rozpatrzony wniosek to taki, który uzyska wymaganą liczbę punktów, jednak im jest ich więcej, tym większe szanse na otrzymanie środków na podjęcie działalności, ponieważ przy dużej ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków, dofinansowanie na otwarcie firmy mogą dostać tylko te najwyżej punktowane.

Kryteria znajdujące się w karcie oceny wniosku to:

  • przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności – oceniane jest posiadanie wykształcenia związanego z planowaną działalnością, doświadczenie zawodowe w tym kierunku oraz ukończone kursy i szkolenia
  • podejmowanie działalności po raz pierwszy, czy po raz kolejny
  • ocena sytuacji bezrobotnego na rynku pracy
  • czas, przez jaki pozostaje się osobą bezrobotną
  • udział własnych środków finansowych
  • stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej
  • planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  • analiza finansowa przedsięwzięcia
  • analiza ryzyka i działań zaradczych
  • zgodność zakupów z planowaną działalnością

ZAWARCIE UMOWY Z URZĘDEM PRACY

„Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to jest to początek Twojej współpracy z urzędem. Przychylna opinia oznacza, że lada moment zostanie wyznaczony termin do zawarcia umowy z urzędem oraz poręczycielami. Od dnia podpisania umowy, czas oczekiwania na środki to z reguły kilka dni.

Zawarcie umowy z Urzędem Pracy (a ściślej mówiąc to ze starostą za pośrednictwem Urzędu) to podstawa do skutecznego uzyskania dofinansowania. Dopiero po podpisaniu umowy, możesz zarejestrować swoją firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). „

https://6krokow.pl/dotacje-z-urzedu-pracy-na-zalozenie-firmy-i-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Co dalej po otrzymaniu dotacji na założenie działalności gospodarczej?

Podpisanie umowy i otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności wiąże się z szeregiem obowiązków, które będą na Tobie spoczywać przez najbliższy rok od podjęcia działalności.

Pamiętaj, że działalność gospodarcza, którą właśnie założysz, należy prowadzić co najmniej 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Do tego okresu zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jednak nie wolno w tym czasie złożyć wniosku o jej zawieszenie oraz podjąć innego zatrudnienia.

Otrzymane środki na podjęcie działalności wydatkujemy w kwocie brutto, czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT, nawet jeżeli zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT. Od otrzymanego dofinansowania nie płacimy podatku dochodowego.

Na tym właściwie możemy zakończyć artykuł, dalsze etapy drogi, do własnej działalności gospodarczej, to temat na oddzielny artykuł 🙂

W kolejnej części opiszemy inne sposoby na uzyskanie dotacji, bo nie tylko urzędy pracy posiadają odpowiednie środki finansowe na taki cel 🙂

Opracowanie: Zespół redakcyjny Szyjemy Online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

udostępnij :)