DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – część II

Część druga naszego wpisu o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

CZĘŚĆ 2 – INNE ŹRÓDŁA DOTACJI

Oprócz Urzędów Pracy istnieją także inne sposoby zdobycia dotacji na rozpoczęcie działalności.

Wśród nich możemy wyróżnić:

 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej
 • dotacje z PROW dla mieszkańców wsi i małych miast
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP)
 • akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • fundusze pożyczkowe
 • a nawet finansowanie społecznościowe (crowdfunding)

Postaramy się przybliżyć Wam te najpopularniejsze po Urzędzie Pracy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej

“Unia Europejska to w wyobraźni młodego przedsiębiorcy studnia bez dna, do której w razie potrzeby zawsze możemy sięgnąć. Warto jednak zorientować się wcześniej, jakie dokładnie daje nam możliwości. W zakresie wsparcia z UE nasz dwie możliwości dofinansowania – dotacje lub mikropożyczkę.

To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Twojej obecnej sytuacji (wieku, statusu itp.) oraz miejsca realizacji inwestycji. Znajdź dotacje, która w Twoim przypadku wydaje się najbardziej korzystna. Wszelkie informacje znajdziesz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim, regionalnej jednostce wdrażanie programów unijnych albo Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Wniosku o dotacje nie możesz niestety złożyć, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. Zazwyczaj wyznaczane są na to konkretne daty np. od 1 do 30 kwietnia. Często w ciągu roku organizowany jest tylko jeden nabór, więc jeśli w wyznaczonym terminie nie zdążysz złożyć dokumentów następną szanse możesz mieć dopiero za rok. Terminy zależą także od konkretnego rejonu Polski. Dlatego jeśli Ci naprawdę zależy, staraj się na bieżąco śledzić sytuację.

Dla kogo środki unijne?

O środki unijne może się starać osoba pełnoletnia i nie mająca w ciągu ostatniego roku zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej. Największe szanse mają osoby, dla których sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt korzystna, czyli długotrwale bezrobotne, kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia, jak również osoby zamieszkałe na wsi.

Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z kilku etapów:

 1. Wybór odpowiedniego programu
 2. Przygotowanie dokumentacji
 3. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
 5. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji bądź pożyczki
 6. Podpisywanie umowy
 7. Realizacja projektu (np. zakup sprzętu)
 8. Rozliczenie projektu (przedstawienie instytucji przyznającej dotację faktur zakupu itp.)

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają na starcie swojej działalności dotację lub mikropożyczkę od pośredników, objęci są systemem szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia swojej firmy. Takie szkolenia są bezpłatne.

To wszystko może trwać od miesiąca do nawet roku. Warto przewidzieć plan awaryjny, na wypadek, gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie, niż to zaplanowałeś.

A teraz najważniejsza sprawa – ile? Wysokość maksymalnej dotacji na założenie firmy wynosi około 40 000 zł. Dodatkowo można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości do 1 100 zł przez 6-12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów działalności, czyli między innymi opłacenie składek ZUS, czynszu itp. Dotacja w wysokości 40 000 zł jest zasadniczo bezzwrotna, o ile utrzymasz swoja działalność, co najmniej przez rok. W przeciwnej sytuacji, będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami.

W przypadku programów unijnych często wymagany jest minimalny wkład własny, choć istnieją również dotację, w których nie jest on konieczny. Wysokość wymaganego wkładu uzależniona jest od programu, w jakim staramy się o dotacje. Najczęściej jest to 15%-50%.

Jeśli pula pieniędzy przeznaczonych na dotacje jest już wyczerpana, zastanów się nad mikropożyczką.

W przeciwieństwie od dotacji podlega ona zwrotowi. Program skierowany jest głównie do studentów, absolwentów studiów i pracowników naukowych, jednak w praktyce o pieniądze może starać się każdy.

Wysokość pożyczki może wynosić maksymalnie 50 000 zł. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oprocentowanie mikropożyczki jest preferencyjne, co oznacza ze nie może przekroczyć 8,91%. Pośrednikiem przy tego rodzaju pożyczce są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.

Zabezpieczenie może stanowić:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie przez osoby trzecie,
 • przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób,
 • cesja z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne zabezpieczenie majątkowe

W większości przypadków to czy otrzymasz wsparcie ze środków unijnych zależy od programu, w ramach, którego weźmiesz udział, Twojej pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznesplanu. Dotacje nie należą się każdemu – trzeba się o nie trochę postarać.

Perspektywa 2014-2020 stwarza wiele nowych możliwości, zwłaszcza dla sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Głównymi celami jakie wyznaczyły instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi to:

 • innowacje
 • automatyka
 • energetyka
 • eksport
 • wzmocnienie badań naukowych
 • zwiększenie konkurencyjności”

https://6krokow.pl/skad-wziac-pieniadze-na-zalozenie-firmy/

Dotacje z PROW dla mieszkańców wsi i małych miast (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Jeśli mieszkasz na wsi, lub jesteś objęty ubezpieczeniem w KRUS, o dotację możesz starać się z programu operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich” (PROW).

Żeby otrzymać dotacje z PROW, musimy spełnić następujące warunki:

 • siedziba firmy musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców)
 • dzięki nowej firmie powinno powstać co najmniej jedno miejsce pracy
 • dotacji nie może dostać osoba, która w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystała z pomocy w ramach innego działania

Pamiętajmy, że przy tego typu dotacjach konieczny jest wkład własny. Środki z PROW mogą pokryć od 40-70%wydatków.

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można otrzymać do 100 000 zł. W działaniu „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – do 300 000 zł. W tym wypadku wysokość dotacji różni się w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy. Im więcej osób zamierza zatrudnić nowy przedsiębiorca, tym więcej pieniędzy dostanie. Np. przy 1-2 pracownikach dotacja wynosi do 100 000 zł, przy 3 lub 4 – 200 000 zł, zatrudniając 5 i więcej osób przedsiębiorca może otrzymać 300 000 zł.

Wniosek można złożyć, przy spełnieniu odpowiednich warunków w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON

Na takie dofinansowania mogą liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

Wsparcie z PFRON może wynosić nawet do 60 000 zł, jednak w praktyce uzyskanie aą tak wysokiej dotacji jest dość trudne.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej, albo poszukującej pracy. Wniosek  jest sprawdzany pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia starosta poinformuje o swojej decyzji oraz wezwie do negocjacji warunków umowy.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

“To organizacje, które skupiają w sobie młodych przedsiębiorców – studentów i absolwentów uczelni wyższych. Ich oferta jest bardzo atrakcyjna – oferują pomoc ekspertów i minimum formalności przy zakładaniu firmy.

Swoja firmę w inkubatorze może założyć osoba, która nie ukończyła 30 lat i chce założyć własny biznes, który nie wymaga uzyskania licencji i zezwoleń.

Firmy zakładane są na zasadzie pionu AIP, za pośrednictwem preinkubacji. Nie trzeba zakładać własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu koszty, biurokracja i ryzyko jest dosyć ograniczone.

Zakładając firmę w ten sposób otrzymujesz osobowość prawną, przez co nie ma konieczności rejestrowania oddzielnej działalności i ponoszenia związanych kosztów ZUS-u czy księgowości. Firmę można prowadzić płacąc 250 zł miesięcznie. Aby zgłosić się do AIP należy wypełnić wniosek (na stronie internetowej bądź w regionalnej siedzibie Inkubatorów). W ciągu 5 dni jest on rozpatrywany przez Dyrektora Regionalnego Inkubatora. Jeśli decyzja jest pozytywna, zostaje podpisana umowa o współpracy. Procedura rejestracyjna kończy się podpisaniem umowy i wniesieniem pierwszej opłaty (250 zł).

Niektórzy przedsiębiorcy jako wadę działalności w inkubatorze wskazują brak autonomii i swobody działania. Jednak korzyści takie jak niskie ryzyko, wsparcie biurowe i marketingowe (każdy Inkubator ma swój dział marketingu, który pomaga reklamować Twój projekt) to czynniki, nad którymi warto się zastanowić.

Jednym z projektów realizowanym w 10 wybranych inkubatorach przedsiębiorczości jest Scale Up finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten jest skierowany głównie do młodych przedsiębiorców mających innowacyjne pomysły na stworzenie start-upów. Oprócz zastrzyku finansowego (nawet do 250 000 zł) właściciel może liczyć na pomoc na każdym etapie rozwoju: od pracy nad samym pomysłem poprzez tworzenie biznesplanu aż do urzeczywistnienia swojej idei. Osoby biorące udział w projekcie mogą korzystać z doświadczenia przedstawicieli skarbu państwa i funduszy Venture Capital.”

https://6krokow.pl/skad-wziac-pieniadze-na-zalozenie-firmy/

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) – organizacje pozarządowe

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) realizują wsparcie w zakresie inkubacji i rozwoju przedsiębiorczości oraz dostarczają wsparcie w zakresie infrastruktury, doradztwa, wsparcia finansowego jak i transferu wiedzy. Wśród ośrodków można spotkać stowarzyszenia, fundacje, jak również spółki prawa handlowego.

Można je podzielić na kilka grup:

 • Ośrodki Przedsiębiorczości
 • Ośrodki Innowacji
 • Pozabankowe instytucje finansowe

Ośrodki przedsiębiorczości – to instytucje zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości ukierunkowaną na tworzenie podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, dostarczaniem usług wsparcia do małych firm i aktywizacją rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym.

W grupie tej możemy wyróżnić takie instytucje:

 • Ośrodki szkoleniowo-doradcze
 • Ośrodki przedsiębiorczości
 • Centra biznesu
 • Preinkubatory
 • Inkubatory przedsiębiorczości

Ośrodki innowacji – to podmioty podobnie jak ośrodki przedsiębiorczości zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości wyodrębnione w oparciu o ukierunkowanie ich działalności na rozwój innowacyjnych podmiotów gospodarczych.

Tutaj wyróżniamy:

 • Parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki
 • Inkubatory technologiczne
 • Centra transferu technologii
 • Akademickie inkubatory przedsiębiorczości
 • Centra innowacji

Pozabankowe instytucje finansowe – znalazły się w niej instytucje zajmujące się dystrybucją zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych zasilane środkami z Unii Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych. Dzielimy je na:

 • Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe
 • Fundusze poręczeń kredytowych
 • Fundusze kapitału zalążkowego
 • Sieci Aniołów Biznesu

Jako ciekawostkę, która jest również realną opcją pozyskania funduszy dopisujemy na koniec portale crowdfundingowe.

“W Polsce to zjawisko stosunkowo nowe, ale z dnia na dzień zyskujące coraz większą popularność.

Finansowanie społecznościowe, zwane inaczej crowdfunding daje możliwość pozyskania środków pieniężnych na realizację przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i biznesowych.

Na czym to polega? Swój projekt wraz z opisem zamieszczasz na jednym z portali crowdfundingowych (np. polakpotrafi.pl albo wspólnyprojekt.pl). Jednocześnie ustalasz kwotę, jaką chciałbyś uzyskać.

Ustalasz także nagrody dla wspierających. Każdy kto dokona wpłaty na Twoje konto, w ramach podziękowania otrzymuje od Ciebie różnego typu bonusy, np. bilet, gadżety, płyty czy książki.

Taki rodzaj finansowania jest całkowicie legalny. Zanim wybierzesz portal, warto zwrócić uwagę, który z nich oferuje najlepsze warunki. Różnią się one pobieranymi prowizjami czy stosowanymi rozwiązaniami prawnymi.

Wszystko zależy od Twojego zaangażowania i kreatywności – żeby otrzymać wpłaty musisz porwać serca internautów. Liczy się każda złotówka w ten sposób możesz zebrać naprawdę sporą sumę, aby rozwinąć swój biznes i spełnić marzenia.”

https://6krokow.pl/skad-wziac-pieniadze-na-zalozenie-firmy/

Oczywiście istnieje również sieć rozmaitych programów pożyczkowych, począwszy od rządowych, fundusze venture capital oraz jeszcze inne źródła finansowania działalności, ale o tym można by napisać kilka innych, pokaźnych artykułów.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Szyjemy Online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

udostępnij :)