NIEREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KILKA FAKTÓW

Czas a małe podsumowanie NIEREJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Taką formę biznesu możemy prowadzić już od jakiegoś czasu. Jak zacząć, jak prowadzić, jak się rozliczać i na co zwrócić uwagę? Dziś postaramy się odpowiedzieć na te, nurtujące na pewno wiele osób pytania.

Na czym w ogóle polega działalność nierejestrowana (nazwijmy ja w skrócie NDG)?

Ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, reguluje w art. 5 kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Zgodnie z jego treścią działalność nierejestrowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, w związku z czym limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1125 zł.

Należy podkreślić, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia.

Jeżeli w trakcie korzystania z działalności nierejestrowanej dokonana zostanie rejestracja działalności w CEIDG, wówczas działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Ze wskazanej definicji wynika, że aby prowadzić działalność nierejestrowaną należy spełnić dwa warunki:

1.Warunek dochodowy, zgodnie z którym przychód należny działalności nie może przekraczać w każdym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest na każdy rok w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

2.Warunek czasowy, zgodnie z którym działalność nierejestrową możesz prowadzić tylko wtedy, gdy przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej.

Warunek ten wydaje się oczywisty, bowiem jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, to możesz podjąć działalność nierejestrowana. Ustawodawca przewidział również możliwość prowadzenia takiej działalności przez osoby, które zakończyły działalność wcześniej niż 12 miesięcy przez wejściem w życie przepisów prawa przedsiębiorców. Skoro ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., to działalność nierejestrowaną mogą podjąć te osoby, które zamknęły swoją poprzednią firmę przed 30 kwietnia 2017 r.

Przepisy dotyczące NDG znajdziecie na stronie http://isap.sejm.gov.pl

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy


Prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku.

Niemniej jednak w związku z tym, iż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy.

Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w specjalnie przeznaczonym to tego celu wierszu 9: „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”. Przychody te są bowiem opodatkowane wg skali podatkowej (18%, 32%).

 • Koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej (np. zakup surowców do wytworzenia sprzedawanego produktu, zakup narzędzi do wykonywania usług) należy odpowiednio dokumentować oraz przechowywać dla celów dowodowych związanych z ustaleniem dochodu.
 • Do ustalenia podatku należnego z tytułu PIT istotna jest kwota dochodu, czyli różnicy między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.
  Natomiast limit dla działalności nierejestrowanej ustala się na podstawie przychodu.

Składki ZUS w działalności nierejestrowanej


Jeśli spełniasz warunki do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, ale nie posiadasz tytułu ubezpieczenia (nie masz opłacanych składek ZUS oraz nie jesteś studentem poniżej 26 roku życia) – to w takim przypadku nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń. Prowadząc firmę na próbę nie masz obowiązku opłacania żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki zdrowotnej.

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, ale świadczysz usługi na podstawie umów (np. umowy zlecenie), to podlegasz ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Wówczas to podmiot, który zawarł z Tobą umowę jest płatnikiem składek i to on ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych oraz opłacania składek ZUS. Wyjątek w tym zakresie stanowią studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.

Podatek VAT a działalność nierejestrowana


Działalność gospodarcza – definicja ustawy o VAT
W kwestii dokumentowania sprzedaży, nawet w przypadku działalności nierejestrowanej, należy odnieść się do definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnik w myśl ustawy o VAT
W kwestii wyżej przytoczonej definicji działalności gospodarczej ustawy o VAT należy zwrócić również uwagę na definicję podatnika, którą określa art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zwolnienie z VAT nie obowiązuje jeżeli sprzedajesz:
– metale szlachetne, wyroby jubilerskie lub inne towary wymienione w załączniku nr 12 ustawy o VAT,
– towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych,
– w niektórych przypadkach budynki, budowle lub ich części,
– tereny budowlane,
– nowe środki transportu;
– świadczysz usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie,
– nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.
Jeśli więc zajmujesz się sprzedażą towarów lub usług, które nie wymagają odprowadzania podatku VAT, to nie masz obowiązku stać się podatnikiem czynnym. Mimo tego, jesteś zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Dokumentowanie sprzedaży w przypadku działalności nierejestrowanej

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić czy w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowania na niej tych transakcji, natomiast gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych można ujmować w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą – fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.  

Faktura bez VAT powinna zawierać takie dane jak:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Natomiast gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tutaj co do zasady istnieje obowiązek wystawienia faktury tylko na wyraźną prośbę nabywcy. Jednak ze względów praktycznych mimo zwolnienia z kasy fiskalnej można całą sprzedaż dokumentować fakturami, nawet mimo braku wyraźnej prośby nabywcy.

Jakie są obowiązki dla działalności nieewidencjonowanej?
Nawet jeśli Twoja firma na próbę nie została zarejestrowana i można ją uznać za działalność nieewidencjonowaną, to mimo wszystko masz pewne obowiązki:

Odpowiedzialność cywilna – na podstawie Kodeksu cywilnego, prowadząc działalność nierejestrowaną jesteś uznawany za przedsiębiorcę. Dlatego odpowiadasz za siebie i swoją działalność. W tym kontekście jesteś również zobowiązany do przestrzegania praw konsumenta.

Wystawianie rachunków – prowadząc działalność nieewidencjonowaną masz również obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień. Ewidencja pomoże Ci w ustaleniu, ile już zarobiłeś i ile jeszcze możesz zarobić, aby nie przekroczyć limitu pozwalającego na prowadzenie takiej działalności. Do prowadzenia ewidencji będziesz potrzebował wystawionych rachunków, które powinny zawierać numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.

Zakończenie działalności nierejestrowanej – w przypadku, gdy osiągane przez Ciebie przychody przekroczą dozwolone 50% minimalnego wynagrodzenia, Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie firmy w CEIDG w terminie 7 dni. Od momentu przekroczenia kwoty 1050 zł nabywasz obowiązki, które posiada każdy przedsiębiorca.

Możliwa konieczność rejestracji jako podatnika VAT – taka sytuacja może nastąpić, gdy zajmiesz się sprzedażą towarów lub usług, wobec których obowiązkowe jest odprowadzanie podatku VAT.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana rozliczana jest w zeznaniu PIT 36. Po uzupełnieniu podstawowych informacji o podatniku, przechodzimy do rozliczenia działalności nierejestrowanej.

Rubryka w której podatnik powinien rozliczyć działalność nierejestrowaną znajduje się w dziewiątym punkcie dochodów podatnika. Na początek należy wypełnić łączną wartość przychodów uzyskanych w skali całego roku. Należy pamiętać jednak, że wielkość uzyskanych przychodów w 2018 roku z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć kwoty 8400 zł w skali roku, ze względu na próg wynoszący 1050 zł w skali miesiąca oraz istnienie tej formy prawnej od 30 kwietnia 2018 roku. W 2019 roku kwota ta jednak wzrośnie i będzie ona wynosić już 1125 zł w skali miesiąca, czyli 13 500 zł w skali roku.

Kolejnym elementem są koszty uzyskania przychodu. Są to wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ważne jest jednak, aby je dokumentować dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy. Nie ma obowiązku podawania numeru PESEL.

Trzecia kolumna to dochód. Tutaj wystarczy odjąć przychody od kosztów, pod warunkiem że wartość sprzedaży przewyższała koszty. W przeciwnym razie należy umieścić policzoną kwotę w czwartej rubryce „strata”.

Podsumowując, mamy nadzieję, że nasz mały informator pomoże Wam lepiej zrozumieć oraz podjąć decyzję, jeśli zastanawiacie się nad taką formą działalności 🙂

Opracowanie: zespół redakcyjny Szyjemy.Online

Źródła:

https://6krokow.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-czyli-firma-na-probe/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

udostępnij :)